Zestawienie stanu taboru komunikacji miejskiej w stosunku do ilości przewiezionych pasażerów w poszczególnych latach:

 

Wyszczególnienie

1938

1945

1955

1965

1970

1980

1990

1995

Ludność Białegostoku

[ tys.osób ]

108

50

100

140

167

224

271

280

Ilość autobusów

[ szt. ]

20

5

21

112

122

202

319

330

Liczba przewiezionych  pasazerów

[ mln.osób ]

b.d.

0,5

9

46

50

112

91

82

Dane na podstawie broszury „100 lat komunikacji miejskiej w Białymstoku”

 

Chronologia komunikacji miejskiej w Białymstoku:
 

1893

Podpisanie przez Radę Miejską Białegostoku kontraktu z Leontijem Feldzerem na urządzenie i eksploatację tramwaju konnego.

1895

Ruszają pierwsze tramwaje konne z dworca kolejowego przez ulicę Lipową do ul. Prudzkiej(dziś Świętojańska) i Zwierzyńca z szybkością 10 km/godz. Bilet kosztował 3 lub 5 kopiejek w zależności od klasy. Miasto liczyło 60 tys.mieszkańców.

1914-1918

Podczas działań wojennych spłonęły stajnie i wozownie. Po wojnie usunięto szyny z ul. Lipowej.

1922

Powołanie Towarzystwa Tramwajów w Białymstoku, mającego na celu uruchomienie tramwaju elektrycznego. Próby nie powiodły się.

1919-1939

Funkcjonowała komunikacja miejska samochodowa. Przewoźnikami byli m.in.:"Autokomunikacja", Zakłady "URSUS", PKP oraz inni przewoźnicy prywatni.

1945

Powołanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. Warszawskiej 6. Miasto Białystok liczyło 50 tys. mieszkańców. Pasażerów woziło 5 samochodów ciężarowych z demobilu.

1954

Przekształcenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z zajezdnią na 120 autobusów przy ul. Jurowieckiej 44. Pasażerów woziły autobusy marki CHAUSSON i MAVAG oraz STAR.

1955

Komunikacja miejska posiadała 21 autobusów, którymi przewiozła w skali roku 9 mln pasażerów.

1960

Wprowadzenie zasady kasowania biletu przez pasażera.
Brak w autobusach konduktorów. Liczba ludności miasta wzrosła do 122 tys.

1970

Wprowadzenie do komunikacji nowych autobusów marki: SAN, AUTOSAN, JELCZ. Miasto liczyło 170 tys. mieszkańców.

1977

Uruchomienie nowoczesnej zajezdni na 300 autobusów przy ul. Składowej 11.

1985

Ufundowanie sztandaru MPK przy okazji obchodów 90-tej rocznicy uruchomienia komunikacji miejskiej w Białymstoku i udekorowanie go złotą odznaką "ZASŁUŻONY BIAŁOSTOCCZYŹNIE". Na 21 liniach w Białymstoku przewożono pasażerów 350 autobusami.

1991

Na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  powstają trzy niezależne spółki:

-  Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

-  Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

-  Komunalny Zakład Komunikacyjny

1991-2003

Rolę organizatora transportu pełni Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej. Od 1994 roku funkcjonuje w systemie mikrobusowym komunikacja dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie stosownych porozumień transportem zbiorowym organizowanym przez  Gminę Białystok objętych jest 6 gmin ościennych. Z początkiem 2003 roku startują 3 linie komunikacji nocnej.
W roku 2003 sieć miejskiego transportu zbiorowego obejmuje obszar 139 km2.

2003

Uchwałą nr XVII/163/03 z dnia 29 grudnia  2003 r. Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej został zlikwidowany. Obowiązki w zakresie obsługi komunikacji miejskiej przejął w lutym 2004 Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

2004

W roku 2004 zakontraktowano usługi przewozowe w trzech spółkach komunikacyjnych w ilości 16,5 mln. wozokilometrów.Wzrósł udział autobusów niskopodłogowych z 23 % (stan na koniec roku 2002) do 33 % ogólnego stanu inwentarzowego. 33 linie komunikacyjne obsługiwane sa autobusami marki Ikarus, Jelcz, MAN, Mercedes, Solaris przewożą średnio ponad 9,6 mln. pasażerów miesięcznie. Statystyczny mieszkaniec Białegostoku co najmniej 33 razy miesięcznie korzysta ze zbiorowego transportu miejskiego.

2010

Na bazie Departamentu Dróg i Transportu powstają dwie nowe jednostki organizacyjne pod nazwą Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej i Zarządu Dróg i Inwestycji

 


  

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013