Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych

obowiązujący w Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

§ 1

Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku udzielając zamówień publicznych sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane opłacanych przez zamawiającego stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 3 ust. 1 pkt, 3, art. 132 ustawy.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

2)      Zamawiającym – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw.

                   3)   Wykonawcę - należy przez to rozumiećpodmiot wymieniony w art. 2 pkt 11 ustawy j.w.

4)      Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd KZK Sp. z o. o. w Białymstoku.

5)      Zamówieniu sektorowym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane na podstawie art. 132 ustawy j. w. w zakresie autobusowego transportu miejskiego.

§ 3

1.      Stosując przepisy Ustawy należy zawsze uwzględniać inne akty prawne bezpośrednio z nią związane.

2.      Należy również uwzględniać akty prawne, które ukazały się w trakcie opracowywania regulaminu i mają moc obowiązującą oraz akty prawne, które będą wprowadzane w trakcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013