Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

        

   bip kzk ok                                                                                       

Regulamin przetargów KZK

Aktualne przetargi


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Zamawiający:

Komunalny Zakład Komunikacyjny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15 – 101 Białystok   ul. Jurowiecka 46 A

NIP: 542 – 000 – 02 – 22 ; REGON: 050010347 ;

Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są::

-      sukcesywne dostawy oleju napędowego klasy B, D i F w ilości – 2 000 000 litrów,

-      73 karty paliwowe – flotowe, na bezgotówkowy zakup paliwa.

Termin wykonania zamówienia:

1 rok

Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ:

Forma elektroniczna: strona internetowa – www.kzk.pl

Forma pisemna: Pocztą po uprzednim przesłaniu zgłoszenia (faksem) wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury, odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego pokój 16

Koszt uzyskania SIWZ:

Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 36,60 zł.

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu

1.     Oferent w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek wraz z ofertą złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

-        Posiadają własną stację paliw zapewniającą możliwość tankowania oleju napędowego przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia,

-        Posiadają przynajmniej jedną stację paliw, która znajduje się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego a dojazd i powrót nie przekroczy 6 km.

-        Oferowana stacja paliw musi posiadać minimum 2 stanowiska do jednoczesnego tankowania samochodów ciężarowych.

-        Oferent musi zapewnić możliwość zakupu paliwa kartą płatniczą (flotową).

3.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. :

-        Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1.000.000 PLN 

Wadium oraz zabezpieczenie:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Miejsce składania ofert:

MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

pod numerem ID: f375a174-0078-4a2e-a37c-723f6ccf979c

Termin składania ofert:

Do dnia:

25.06.2020 r.

Do godziny:

0800

Miejsce otwarcia ofert:

Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o.

15 – 101 Białystok, ul. Jurowiecka 46 A, pokoju nr 13

Termin otwarcia ofert:

W dniu:

25.06.2020 r.

O godzinie:

1000

Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacji w sprawie postępowania udzielają:

Nazwisko:

Żukowski Janusz

e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nazwisko:

Henryk Wasilewski

email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu: 06.05.2020 drogą elektroniczną i zostało opublikowane w DzUUE pod numerem: 2020/S 088-210929.

Data: 06.05.2020

 Do pobrania:

1. Klauzula informacyjna

2. SIWZ

3. Załączniki nr 1 i 3

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 4

5. Klucz publiczny

6. Pytania i odpowiedzi

7. Otwarcie ofert

8. Otwarcie ofert dodatkowych

 

 

 


 

 

Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Białymstoku: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego krs-0000029127 . NIP: 542-000-02-22. Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł. Kontakt: kzk@kzk.pl

Copyright by KZK © 1991-2013