Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jurowiecka 46A, 15-101 Białystok, e-mail: kzk@kzk.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@kzk.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe tj. wizerunek oraz numery rejestracyjne pojazdu przetwarzane będą w celach zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w punkcie 1.
 3. Administrator nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 4. Administrator nie będzie przekazywał zarejestrowanego obrazu za pomocą kamer innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Zarejestrowany obraz nie będzie przekazywany do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 6. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 30 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą, za wyjątkiem sytuacji gdy zapisane obrazy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez Administratora
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  · prawo dostępu do treści swoich danych,
  · prawo do usunięcia swoich danych
  · prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
  · prawo do sprzeciwu
 8. Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 9. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  · istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  · istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 11. Utrwalenie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych (rejestrowania wizerunku za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz) jest brak możliwości przebywania w pojazdach należących do spółki.