Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Zarząd Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kzkspzoo.bip.gov.pl i kzk.pl

Data publikacji: 2003-05-12
Data aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2019-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Wasilewski kzk@kzk.pl lub Janusz Żukowski j.zukowski@kzk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 675 47 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Architektura

Każdy interesant ma prawo wjazdu na teren Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Białymstoku z możliwością zaparkowania na wyznaczonych miejscach postojowych.

Wjazd możliwy jest zarówno od ul. Jurowieckiej jak też ul. Nowogródzkiej w godzinach pracy Spółki.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Wasilewski, Janusz Żukowski

ostatnia zmiana w dniu 2019-10-31 12:38