Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kzkspzoo.bip.gov.pl i www.kzk.pl.

Data publikacji: 2019-06-14

Data aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Niektóre umieszczone na stronie pliki do pobrania nie posiadają opisanego rozmiaru oraz formatu pliku.

Wygląd:

·         Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

·         Brak możliwości zmiany kontrastu.

·         Brak możliwości wyłączenia kolorów (tryb czarno-biały).

·         Kontrast tekstu w stosunku do tła spełnia standard WCAG 2.1 AAA.

Data sporządzenia: 2022-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Karpowicz, kzk@kzk.pl lub Janusz Żukowski, j.zukowski@kzk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 675 47 84. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do Spraw Dostępności w Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Białymstoku  jest Krzysztof Dubowski. Wnioski dotyczące udostępnienia informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać poprzez adres e-mail (kdubowski@kzk.pl) lub pod numerem telefonu 85 675 47 84 wew. 122

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Administracji Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku znajduje się przy ulicy Jurowieckiej 46a, 15-101 Białystok.

1.    Do budynku można się dostać od ulicy Jurowieckiej i od ulicy Nowogródzkiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pracownicy służą pomocą w dostaniu się do budynku. Sekretariat i pomieszczenia obsługi interesantów znajdują się na parterze.

2.       Korytarze są szerokie i nie utrudniają przemieszczania się.

3.       Na drzwiach wejściowych oraz na wszystkich drzwiach na parterze znajdują się oznaczenia
w alfabecie Braille’a.

4.       Osoby niepełnosprawne mogą parkować przed wejściem do budynku.

5.       Do budynku można wejść z psem asystującym.

6.       Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – kontakt osobisty – w ciągu 2-3 dni roboczych.

Budynek Diagnostyki Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku znajduje się przy ulicy Jurowieckiej 46a, 15-101 Białystok.

1.       Do budynku można się dostać od ulicy Jurowieckiej i od ulicy Nowogródzkiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00  oraz w soboty od 7.00 do 14.00. Możliwy jest kontakt telefoniczny – 85 – 675 – 46 – 65