Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Przetargi

Regulamin przetargów KZK

Nadchodzące przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
Zamawiający: Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15 – 101 Białystok ul. Jurowiecka 46 A
NIP: 542 – 000 – 02 – 22 ; REGON: 050010347
Kapitał zakładowy: 16 335 000,00 zł.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia są:
– sukcesywne dostawy oleju napędowego klasy B, D i F w ilości – 2 000 000 litrów,
– 73 karty paliwowe – flotowe, na bezgotówkowy zakup paliwa.
Termin wykonania zamówienia:1 rok
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert:Cena 100 %
Oferty częściowe i wariantowe:Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania SIWZ:Forma elektroniczna: strona internetowa – www.kzk.pl
Forma pisemna: Pocztą po uprzednim przesłaniu zgłoszenia (faksem) wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury, odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego pokój 16
Koszt uzyskania SIWZ:Za SIWZ w formie pisemnej zamawiający pobiera opłatę w wysokości 36,60 zł.
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu1. Oferent w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek wraz z ofertą złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– Posiadają własną stację paliw zapewniającą możliwość tankowania oleju napędowego przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia,

– Posiadają przynajmniej jedną stację paliw, która znajduje się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego a dojazd i powrót nie przekroczy 6 km.

– Oferowana stacja paliw musi posiadać minimum 2 stanowiska do jednoczesnego tankowania samochodów ciężarowych.

– Oferent musi zapewnić możliwość zakupu paliwa kartą płatniczą (flotową).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. :

– Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1.000.000 PLN
Wadium oraz zabezpieczenie:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Miejsce składania ofert:MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ pod numerem ID: f375a174-0078-4a2e-a37c-723f6ccf979c
Termin składania ofert:Do dnia: 25.06.2020 r. Do godziny: 08:00
Miejsce otwarcia ofert:Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o.
15 – 101 Białystok, ul. Jurowiecka 46 A, pokoju nr 13
Termin otwarcia ofert:W dniu: 25.06.2020 r. O godzinie: 10:00
Termin związania ofertą:Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Umowa ramowa:Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Informacji w sprawie postępowania udzielają:Nazwisko: Żukowski Janusz, email: j.zukowski@kzk.pl
Nazwisko: Henryk Wasilewski, email: kzk@kzk.pl
Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu: 06.05.2020 drogą elektroniczną i zostało opublikowane w DzUUE pod numerem: 2020/S 088-210929.
Data: 06.05.2020Do pobrania:
1. Klauzula informacyjna

2. SIWZ

3. Załączniki nr 1 i 3

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 4

6. Klucz publiczny

7. Pytania i odpowiedzi

8. Otwarcie ofert

9. Otwarcie ofert dodatkowych